Liturgie voor zondag 31 mei 2020:

Meditatie Pinksteren (voorbereiding dienst 1e Pinksterdag). Uitzending via Radio Schouwen Duiveland.
Medewerking Helma Kot, mezzo-sopraan.

Joël 2: 28-31: Belofte van de Geest 28. Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. 30. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.

Voor de a.s. dienst van Pinksteren willen we ons laten bepalen bij de profetie uit Joël 2: 28-31. We hebben dat gedeelte levenslang op elke Pinksterzondag wel horen lezen. Wat vertelt Joël ons? Uw zonen en dochters zullen profeteren, ouden zullen dromen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Joël spreekt van wonderen in de hemel en op de aarde (bloed, vuur, rookzuilen). De zon wordt veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote dag des Heeren komt. Die dag des Heeren die Petrus in de Pinkstertoespraak aanduidt met ‘in de laatste dagen’. Het is een dag van zegen en heil. Het bekeerde volk van Israël mag weer deel hebben aan het heil, ook aan het grote toekomstige heil. Het is het Messiaanse tijdperk. De Messias staat in het middelpunt van de gebeurtenissen.

Het eerste is dat de Geest wordt uitgestort. De Geest uitgestort op alle vlees betekent dat nu niet alleen de Geestesgave beperkt is tot koningen en profeten, maar aan heel Israël. Joël spreekt tot Israël als ‘uw’ zonnen en dochters, jongeren, slaven. Natuurlijk delen de heidenen ook daarin. Die allen gaan profeteren, dromen dromen en gezichten zien. Dienstknechten en dienstmaagden dus ook. De meeste slaven waren vreemdelingen, dus ook die delen in de gave van de Geest. Volgens Handelingen 2 is de vervulling van die beloften op de Pinksterdag gekomen.

Ook kondigt de profetie ‘wonderen’ aan. We lezen over bloed en vuur en rookzuilen. Het gaat om het vloedvergieten en brandstichten, een kenmerk van de oorlogen.

Zon en maan zullen verduisterd worden. Op de aarde stroomt het vergoten bloed van de oorlogen. Aan de hemel vertoont de maan dezelfde bloedrode kleur. Het zijn voortekenen van die grote dag des Heeren. (Leest u ook Mattheüs 24,6; Ezechiël 38,22; Amos 8,9; Jesaja 13,10 en 34,4; Mattheüs 24,29 en volgende).

Die dag des Heeren zal voor velen een dag van onheil en verderf zijn. Want vers 32 meldt ons wie op die dag zullen ontkomen. Zo bepaalt Pinksteren ons via Joël tot een dag die verschrikkelijk zal zijn voor de ongelovigen, maar heilrijk voor Israël en de heidenen.

Er zit een troost in vers 32: Ieder die de naam des Heeren aanroept, wordt behouden! Op de berg van Sion zal ontkoming zijn Er is temidden van alle verschrikking één plaats waar die ontkoming te vinden is. Dat is de plaats waar de Heere God zich openbaart. Dat is de plaats van het kruis. Wilt u zich biddend voorbereiden en in uw gebed ook uw zegen vragen over de uitzending, dat veel luisteraars worden gered?

Liturgie voor dienst Pinksteren 31 mei 2020

Mededelingen Kerkenraad

Wij zingen: Psalm 67: 1 en 2

Votum en Groet

Wij zingen: Psalm 67: 3

Wij luisteren naar woorden van verootmoediging vanuit psalm 51

Gebed om de nood van de wereld en bij de opening van de Schriften

Wij zingen: Gezang 323: 6 en 8

Schriftlezingen: Joël 2: 28- 32 en Handelingen 2: 1-21

Wij zingen: Gezang 251

Verkondiging over Joël 2: 28-32: De Belofte van de Geest

  1. Profeteren
  2. Gezichten dromen
  3. Wondertekenen
  4. God verhoort elk gebed om redding

Solozang: ‘Deep River’, African-American Spititual

Wij zingen: Gezang 39: 1 t/m 3

Gebeden

Wij zingen als slotlied Gezang 39: 5 t/m 9

Zegen met gezongen AMEN

 

GROOT NIEUWS! LINTJESREGEN IN HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE

Willem Alexander, Koning der Nederlanden heeft het behaagd maar liefst drie leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Wat is onze gemeente daar blij mee en dankbaar voor!

Het gaat om de heer Piet de Meij voor zijn jarenlange verdiensten voor onze kerk als kerkenraadslid en koster, voor zijn activiteiten voor het Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede en voor zijn bijzondere inzet voor onze gemeente. Hij is altijd beschikbaar om de gemeente te dienen bij concerten, de zondagse erediensten en bij het pannenkoeken-bakken voor het goede doel.

Ook de heer Jan in ’t Veld heeft een koninklijke onderscheiding kregen voor zijn bijna 50 jarig ontvangerschap van onze gemeente. Al die tijd voert Jan het financiële beheer en daar is een behoorlijk aantal uren per week mee gemoeid.

Wie nog een koninklijke onderscheiding heeft gekregen is Maarten Barends. Hij is de voortrekker van het Groot Kerk-Project dat al jarenlang in de zomer voor onze gemeente en de gasten zo succesvol is. Ook is hij vaak, naast Piet de Meij, koster in onze gemeente.

De gedecoreerden hebben nog andere activiteiten in en buiten onze gemeente verricht. Die zijn te veel om allemaal hier op te noemen.

Bijzonder is dat de kerkenraad bij alle drie telkens heeft mogen zien dat de liefde voor de kerk hun drijfveer was. Die liefdedienst is uiteraard een dienst aan de Heere God zelf, maar de karakters van de drie stralen alle respect en waardering uit voor de ander, voor de medemens.

De kerkenraad heeft van de burgemeester van Schouwen-Duiveland vernomen dat de festiviteiten nog een officieel tintje krijgen als dat mogelijk is vanwege het corona-virus. Dat feest hebben wij als gemeente nog tegoed.

Hartelijke zegengroet van uw predikant

Ds. J. Wouters.