Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede
Website: http://hervormdhaamstede.nl

Website voor beluisteren diensten: https://kerkdienstgemist.nl

Predikant: ds. J. Wouters,
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg,
tel.: 0118-613216 / 0612541408
e-mail: info@joswouters.com
website: http://joswouters.com

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 31 mei 2020 (Pinksteren, uitzending via Radio Schouwen-Duiveland

10:00 uur ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Muzikale medewerking: Helma Kot (zang)


Zondag 7 juni 2020 (Heilig Avondmaal, Avondmaalscollecte voor Rode Kruis (t.b.v. bestrijding gevolgen corona-virus))

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot


Terugblik: afgelopen zondag 17 mei ging ds. J. van Belzen voor. Als gemeente werden we in korte tijd weer bepaald bij Mattheüs 24:1-14 (de eindtijd en de tekenen daarvan). Heeft het onze gemeente iets te zeggen dat we nu voor de tweede keer in drie weken met de neus op de eindtijd worden gedrukt? De tweede lezing was uit Romeinen 5:1-5. We lezen daarin over vrede met God en het roemen in verdrukking. Een wonderlijk schema lezen we in dat gedeelte: roemen in verdrukkingen. Verdrukking leidt tot volharding, beproefdheid (ondervinding) en hoop. Die hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Wie volhardt tot het einde zal behouden worden (Mattheüs 24:13). Wat is het geheim? Ook voor onze tijd van crisis blijft het geheim: Jezus Christus is het fundament van onze volharding. Hij bidt ook voor ons, temidden van al die verschrikkelijke tekenen als aardbevingen, besmettelijke ziekten, liefde die verkilt en toenemende wetteloosheid. Ds. Van Belzen had het over slijtage van de kerk. Is de kerk nog een biddende kerk volhardt in afwachting van de wederkomst van Jezus Christus op deze aarde? Is het verlangen naar de wederkomst wellicht aan slijtage onderhevig? Als we er niet aan denken, waaraan denken we dan wel? Zijn wij als gemeente van Haamstede een Maranatha-gemeente? Ds. G. Sinke preekte afgelopen zondag over Psalm 133 en Johannes 17: 1-13. Het gaat om het moment dat de Heere Jezus de discipelen biddend opdraagt aan Zijn Vader. Jezus pleit hier voor de discipelen en zo pleit Hij ook voor ons. Hij gaat naar zijn Vader en de discipelen en wij blijven achter in de wereld. Hij bidt: bewaar hen in uw naam. Zo smeedt Hij de liefdesband met zijn gemeente en wij met elkaar, in eenheid.

…Vooruitblik en meditatie voor dienst 1e Pinksterdag 31 mei: Radio Schouwen-Duiveland zendt de dienst van 31 mei (Pinksteren) uit. We willen ons laten bepalen bij de profetie uit Joël 2: 28-31. We hebben dat gedeelte levenslang op elke Pinksterzondag wel horen lezen. Wat vertelt Joël ons? Uw zonen en dochters zullen profeteren, ouden zullen dromen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Joël spreekt van wonderen in de hemel en op de aarde (bloed, vuur, rookzuilen). De zon wordt veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote dag des Heeren komt. Wat betekenen deze woorden voor onze tijd concreet? Is er een weg om deze woorden op onze tijd en gemeente toe te passen? Er zit een troost in vers 32: Ieder die de naam des Heeren aanroept, wordt behouden! Wilt u zich biddend voorbereiden en in uw gebed ook uw zegen vragen over de uitzending, dat veel luisteraars worden gered?

 

Mededelingen van de kerkenraad over de on-line-diensten en Heilig Avondmaal zondag 7 juni 2020: We gaan als gemeente door met de on-line-diensten waarvoor voorgangers beschikbaar zijn en die goed beluisterd worden. De diensten zijn normale kerkdiensten, inclusief zingen. In de dienst van zondag 7 juni a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Dat zal vooralsnog in de kerk met een handvol mensen zijn. Toch is het waardevol in deze tijd het Avondmaal te houden. De kerkenraad verwacht dat de thuisluisteraars ook brood en wijn gereed hebben. Zo kunnen zij thuis, maar in gemeenschap met ons allen het sacrament van het Avondmaal gebruiken. Wij hopen dat er een zegen op mag rusten. Weest u vrijmoedig om u zo thuis uit te strekken naar brood en wijn. De Gastheer van het Avondmaal is de Heere Jezus zelf. Wij bidden dat die Gastheer ook verlangend is om zo de huiskamers te bereiken door en met de Heilige Geest: ‘Want Ik moet heden in uw huis vertoeven’. En dat het ook zo mag zijn: ‘Heden is aan dit huis redding geschonken’. (Lucas 19: 1-10).

We hopen als thema voor deze dienst ons de vraag te stellen: ‘Feestvieren in corona-tijd’. Feestvieren? Het uitgangspunt is dan 1 Corinthiërs 1:7b-8: ‘Want ook ons Paaslam is geslacht -Christus -, laten wij derhalve feestvieren’. Het Paaslam is geslacht. Dit is voor mij persoonlijk (JW) het diepste motief voor de gang naar het Avondmaal. Wie geen Avondmaal viert onthoudt het Lam zijn eer en glorie. Kunnen we met feest-harten leven in een crisis? Het corona-virus kan ons ‘feest’ niet aantasten. We mogen schuilen achter het bloed van dat Paaslam. Toch blijft feestvieren wel aanmatigend in deze omstandigheden. In Brazilië en Bangladesh vallen enorme aantallen slachtoffers. Ze hebben geen toegang tot medische hulp. Het kyriëgebed (het gebed om Gods ontferming met de nood van de wereld) zal -zoals trouwens in elke kerkdienst -een belangrijke plaats moeten krijgen in deze dienst. De meditatie en de liturgie kunt u weer vinden op de website van onze kerk en op Facebook .

Collecten: De Avondmaalscollecte is uiteraard een diaconale collecte en bestemd voor het Rode Kruis en dan voor de bestrijding van de gevolgen van het corona-virus. De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26.

Giften: Lien Kort heeft een gift ontvangen van € 15,= voor de bloemenpot. Hartelijk dank daarvoor!

Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters:
U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.